Hội nghị quán triệt chuyên đề năm 2022 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng qua tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 31/5, Đảng ủy phường Cao Xanh tổ chức hội nghị quán triệt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tuyên tuyền, phổ biến, quán triệt các Nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương. Đồng chí Triệu Văn Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường trực tiếp truyền đạt các nội dung tại hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay” gồm 3 phần: tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ; vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; một số câu chuyện, lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ.

Theo đó, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cán bộ rất cơ bản, toàn diện, phong phú, sâu sắc, là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho công tác cán bộ trong công cuộc đổi mới hiện nay, nhất là khi Đảng đang tiến hành xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII). Chuyên đề năm 2022 được xác định dựa trên nhận thức tầm quan trọng của công tác cán bộ “cán bộ là cái gốc của mọi công việc” và “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt”, góp phần triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác cán bộ, đồng thời giải quyết một trong 3 điểm nghẽn, nút thắt của tỉnh.

Cuốn sách "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gồm 460 trang, 29 bài viết được tuyển chọn, đây là một đề tài lý luận và thực tiễn cơ bản, quan trọng, nội dung rộng lớn, phong phú và phức tạp, có nhiều cách tiếp cận khác nhau, có sự nghiên cứu rất công phu, nghiêm túc, tổng kết thực tiễn sâu sắc, khoa học, thể hiện rõ tầm vóc, quan điểm, tư duy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của người đứng đầu Đảng ta trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại... Đây là một công trình khoa học có tầm lý luận cao, tổng kết thực tiễn sâu sắc, khẳng định bản chất khoa học, cách mạng của CNXH và con đường đưa đất nước và nhân dân đến sự phát triển bền vững, phồn vinh và hạnh phúc.

Cùng với 02 nội dung trọng tâm trên, các đại biểu dự hội nghị còn được phổ biến, cung cấp một số thông tin thời sự về tình hình trong nước, quốc tế, địa phương và một số Nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương.

Đồng chí Triệu Văn Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường trực tiếp truyền đạt các nội dung tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Triệu Văn Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường khẳng định các nội dung trên rất quan trọng trong việc học tập và làm theo Bác gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đề nghị các Đảng viên nghiêm túc học tập các nội dung; đồng thời luôn đề cao trách nhiệm tự mình chống suy thoái trong từng cá nhân ngay từ khâu học tập, tiếp tục gắn kết chặt chẽ hơn nữa nội dung từng chuyên đề với thực tiễn công tác ở từng phòng chuyên môn, nghiệp vụ. Tuyên truyền các nội dung trên thường xuyên tới công chức, viên chức trong đơn vị và gia đình, người thân, nơi cư trú, góp phần triển khai đợt sinh hoạt chính trị về học tập và làm theo Bác một cách sâu rộng, thiết thực, hiệu quả.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 17