Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh “quy định chính sách hỗ trợ một số đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Nghị quyết này quy định về chính sách hỗ trợ một số đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

2. Đối tượng áp dụng: Người có công với cách mạng và thân nhân có nơi thường trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo quy định tại khoản 8 Điều 2 của Luật Cư trú ngày 13 tháng 11 năm 2020; các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan đến người có công với cách mạng và thân nhân.

Điều 2. Hỗ trợ điều dưỡng phục hồi sức khỏe

1. Hỗ trợ thêm tiền điều dưỡng phục hồi sức khỏe đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ theo niên hạn điều dưỡng hằng năm và hai năm một lần ngoài mức hỗ trợ do ngân sách Trung ương đảm bảo.

a) Đối tượng: Người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ theo niên hạn điều dưỡng hằng năm và hai năm một lần theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng ngày 09 tháng 12 năm 2020.

b) Mức hỗ trợ

- Điều dưỡng tập trung tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Ninh được hỗ trợ tiền ăn 1.800.000 đồng/người/lần, hỗ trợ tổ chức thăm quan các di tích lịch sử, văn hóa ở các địa phương trong nước (gồm tiền thuê xe ô tô, tiền thuê phòng nghỉ, tiền nước uống, tiền phí, lệ phí tham quan) theo chi phí thực tế, nhưng tối đa không quá 1.350.000 đồng/người/lần.

- Điều dưỡng tại nhà được hỗ trợ tiền ăn 900.000 đồng/người/lần.

2. Hỗ trợ điều dưỡng phục hồi sức khỏe đối với người có công với cách mạng được hưởng chính sách điều dưỡng hai năm một lần trong năm mà không thực hiện điều dưỡng theo chính sách của Trung ương

a) Đối tượng: Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% đến 80%; Bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% đến 80%; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% đến 80%; Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày.

b) Mức hỗ trợ

- Điều dưỡng tập trung tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Ninh được hỗ trợ bằng 1,8 lần mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; tiền phục vụ công tác điều dưỡng, đón tiếp tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Ninh tối đa không quá 500.000 đồng/người/lần (gồm các khoản chi phí về điện, nước sinh hoạt hoặc mua xăng dầu chạy máy phát điện, lọc nước, vệ sinh môi trường, sửa chữa điện, nước, thuê mướn nhân công, dịch vụ, vật tư văn phòng, thông tin liên lạc và các khoản chi khác theo quy định  tại điểm c Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 55/2023/NĐ-CP ngày ngày 21 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ); hỗ trợ tiền ăn 1.800.000 đồng/người/lần; tiền tổ chức thăm quan các di tích lịch sử, văn hóa ở các địa phương trong nước (gồm các khoản chi phí thuê xe ô tô, tiền thuê phòng nghỉ, tiền nước uống, tiền phí, lệ phí tham quan) theo chi phí thực tế nhưng tối đa không quá 1.350.000 đồng/người/lần.

- Điều dưỡng tại nhà: Bằng 0,9 lần mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng và hỗ trợ tiền ăn 900.000 đồng/người/lần. 

Trường hợp người có công với cách mạng thuộc nhiều đối tượng thì chỉ được hưởng chế độ này theo một đối tượng.

Điều 3. Hỗ trợ thêm hằng tháng đối với người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp, phụ cấp hằng tháng theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng ngoài mức hỗ trợ do Ngân sách Trung ương đảm bảo

1. Đối tượng: Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp, phụ cấp hằng tháng theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng ngày 09 tháng 12 năm 2020.

2. Mức hỗ trợ: Bằng 0,15 lần mức trợ cấp, phụ cấp hiện hưởng hằng tháng theo chính sách ưu đãi người có công với cách mạng (số tiền hỗ trợ được làm tròn theo quy tắc làm tròn số trong toán học đến hàng nghìn đồng).

Người có công với cách mạng thuộc nhiều đối tượng thì được hưởng trợ cấp, phụ cấp của nhiều đối tượng.

Điều 4. Hỗ trợ bảo hiểm y tế

1. Đối tượng: Thân nhân là vợ hoặc chồng của thương binh (bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993, người hưởng chính sách như thương binh), bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 60% trở xuống; Thân nhân là vợ hoặc chồng của người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày. Người phục vụ đối tượng là con đẻ bị dị dạng, dị tật không tự lực được trong sinh hoạt của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Đối tượng được hỗ trợ bảo hiểm y tế tại Điều này là đối tượng đang không hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định tại Điều 1, Điều 2 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ. Trường hợp một đối tượng thuộc nhiều diện đối tượng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác nhau thì chỉ được hưởng mức hỗ trợ cao nhất.

2. Mức hỗ trợ: Bằng 100% mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 7 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ.

Điều 5. Hỗ trợ nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Quảng Ninh

1. Đối tượng có nhu cầu và được tiếp nhận vào nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Quảng Ninh:

a) Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng mà cô đơn không nơi nương tựa;

b) Con đẻ bị dị dạng, dị tật không tự lực được trong sinh hoạt của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng mà không có vợ (chồng), con.

2. Mức hỗ trợ: Bằng giá dịch vụ sự nghiệp công về trợ giúp xã hội đối với đối tượng người cao tuổi, người khuyết tật không tự phục vụ được do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh quy định trừ đi 0,6 lần mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này hoặc trừ đi 1 lần mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng đối với đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

Điều 6. Nguồn kinh phí thực hiện

Ngân sách nhà nước theo phân cấp hiện hành.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 16